කෙට්ටු ගතිය නොපෙනෙන්න ලස්සනට අදිමු | Fashion tips

කෙට්ටු ගතිය නොපෙනෙන්න ලස්සනට අදිමු | Fashion tips

අපි හැමෝම කැමති ලස්සනට අදින්න. කැපිලා පේන්න අදින්න. විශේශයෙන්ම කොල්ලෙක්නම් කෙල්ලෙක් බලන විදිහට අදින්න පලදින්න. මේ විඩ්යෝ එක ෆැශන් ටිප්ස් ටිකක් ගැන. කෙට්ටු කොල්ලන්ට විශේශයි.
Shirt අත නමන හරිම විදිහ :

Hello everyone. This time we make this video for slim guys. So if you have a slim body always you may think how to wear a shirt, t shirt or pant hiding your slimness. As a human being we all have this kind of thoughts. If you are fat one you may think how to choose your clothes to hide your over body. So this is normal. Anyway our appearance is the demand we show to the world. So we have to get right one always it will increase our self-confidence. If you are trying to get attraction form a girl she also will like to see good look from you.

Tip 01: Don’t wear too much slim items, which is too much tight to your body
Tip 02: Use layering styles for your fashion
Tip 03: Don’t wear V neck and douche bag neck T shirts.
Tip 04: Always choose flat front pants
Tip 05: Fold Long sleeves shirt
Tip 06: Wear shirts and pants with pockets
Tip 07: Wear shirts which have horizontal line designs.
Tip 08: How to choose accessories like belt watch etc

So this is the summary what can you see inside the video. Invite you to watch the video. Its in Sinhala medium. So if you are think it was help you, it was add something to your life don’t forget to like our video, share it with your friends. And if you have something to say about this video comment any thing on our comment section.
Subscribe us :
Thank you!!!!

Recommended


Fashion Tips 2019

Fashion Tips Plus Girls

Makeup Tips To Look Younger

Hair Care Tips